تندیس و لوح تقدیر

تندیس دانشگاهی

تندیس و لوح تقدیر

تندیس شرکتی